Vi  har förskola för barn mellan 2-5 år och därefter går de över till förskoleklass.

Den nedre gränsen är lite flexibel beroende på barnets mognad och antal barn per personal så gör gärna en förfrågan även om de är under 2 år så ska vi se om vi kan lösa det. Vi jobbar tätt tillsammans med skolan och har våra lokaler vägg i vägg.

Periodvis under dagen så delar vi upp barngruppen i 2 grupper beroende på antal barn och mognadsnivå. Ibland kommer förskoleklass in till oss där vi lär av varandra- både i leken och vid organiserade samlingar, samt att vi går iväg med dem på utflykter lite då och då.

Foto: Jenny Puronne

Samtliga pedagoger är behöriga och vid eventuellt behov av vikarier så har vi alltid god kännedom om personen och de har även erfarenhet av barnverksamhet sedan tidigare.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. (Lpfö18).

Vi tar emot VFU-studenter på förskolan och har haft ca 2st per läsår som studerat till förskolepedagoger. Välkomna med Er ansökan!