Förskolan på Eastern Swedish School strävar efter att alla barn ska få vara delaktiga i en pedagogisk verksamhet som är trygg, lekfull, utforskande, kreativ, spännande och givetvis – rolig!

Vi arbetar temainriktat utifrån Läroplanen för förskolan (Lpfö98, reviderad 2010). Genom att arbeta tematiskt vill vi ge barnen förutsättningar för ett mångsidigt lärande med möjlighet för olika uttrycksformer som drama, skapande, experiment, sagor, problemlösning, rörelse, studiebesök och annat lustfyllt lärande både ute och inne.

För oss är tryggheten en viktig del i verksamheten och därför har vi en strukturerad vardag med fruktstund och morgonsamling. Vi ger även leken ett stort utrymme. Här utvecklar barnen empati och sociala förmågor. De får även chans att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och intryck. Leker gör vi både inne och ute under dagen på förskolan och vi pedagoger finns med och stöttar och vägleder i leken.

Genom att vara lyhörda på barnens visande intressen så skapar vi lärprocesser tillsammans och på så sätt ger vi dem inflytande och delaktighet i utformandet av verksamheten.

Så här kan en dag på hos oss på förskolan se ut:

 • 8.30   Morgonsamling med alla skolans elever eller med F-3, beroende på elevantal.
   • Lek/ aktivitet
   • Fruktstund/samling/
   • Lek/ utflykt
   • Lunch
   • Vila/högläsning
   • Fruktstund
   • Lek/ aktivitet/ samling
 • 14.15 säger vi hejdå

 

Då och då under veckan, kommer även förskoleklass in till oss, där vi lär av varandra, både i den fria leken och planerade aktiviteter.

Två gånger om dagen äter vi frukt och klockan 11.00 äter vi lunch. Tänk på att smörja in barnen med solkräm på morgonen och ta gärna med en hatt eller keps.

Information om vår verksamhet, samt veckobrev, finns att läsa varje fredag på http://www.svenskskolabanphe.se och vi informerar kontinuerligt på vår facebooksida ”Ess Skolan”. Vi har även en låst grupp för Er föräldrar som heter ESS-skolan 18/19. Ansök om medlemskap så har ni tillgång till mer detaljerade bilder och daglig information om vad som händer i verksamheten.

Säg till om ni inte har tillgång till Facebook så får ni informationen i pappersform eller via mail istället!

Vi ser fram emot en trygg, lärorik och rolig tid tillsammans med Era barn och ett gott samarbete med Er föräldrar.

Vi har inför detta läsår valt ut vissa områden utifrån läroplanen, som vi kommer arbeta mer med. Dessa kan ni läsa om nedanför.

Vid frånvaro: Ring 062-8580853 eller maila 1516ess@gmail.com

Mvh/ Förskolepersonalen på ESS

 

Språk och kommunikation

Språk och kommunikation är grundläggande för barns förmåga att samspela med andra, få ny kunskap och kunna reflektera. När språket utvecklas ökar möjligheten för barnen att sätta ord på sina tankar och bygga sin identitet. Språk och kommunikation är grundläggande för barns förmåga att samspela med andra, få ny kunskap och kunna reflektera. Vi pedagoger använder ett nyanserat talspråk samt ger utrymme för samtal och är lyhörda för barnens tankar. Vi vill skapa en nyfikenhet och förståelse för skriftspråket genom olika material, digitala verktyg och aktiviteter. Vi erbjuder barnen daglig högläsning.

Naturvetenskap

Vi kommer att erbjuda barnen olika experiment inom kemiska processer och fysikaliska fenomen och där ger vi utrymme för barnens hypoteser och tankar.

Vi arbetar med hållbar utveckling inom områdena socialt och ekologiskt. Förskolan ska ge barnen möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden

Matematik och Teknik

Vi vill att barnen ska möta matematik och teknik på ett lekfullt och meningsfullt sätt genom olika lekar, aktiviteter och material samt i vardagen ute som inne

Skapande, Kreativitet, Fantasi och Utforskande

Genom att få uppleva, uttrycka och använda sina sinnen ges barnen möjlighet att erövra kunskap och bearbeta erfarenheter.

På förskolan har vi som mål att barnen utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.